Jelképeink

A címer
Líceumunk hivatalos címere

 Intézményünk címerét, egy 2004-ben meghirdetett iskolai pályázat során egykori diákjaink tervezték meg. A jelképeink közül a legidősebb a címerpajzs, melyet Harsányi Gábor tervezett meg. A pajzstartó díszítést Varju Zoltán készítette el 2012-ben.
A címer pajzsot Holovács Béla Makkosjánosi fafaragó népművész faragta meg 2004-ben.
Címerünket erre a linkre kattintva töltheti le:

Intézményünk tölgyfából faragott címerpajzsa

A címerpajzs közepén bizánci hármas kereszt található, mely görögkatolikus, keresztény identitásunkat és kultúránkat szemlélteti. 
A kereszt alatt a Szentírás sematikus ábrázolása látható, líceumunk jelmondatával, mely Timóteus második leveléből, a harmadik fejezet, tizennegyedik versben található:

"...tarts ki abban, amit tanultál és amiről meggyőződtél"
(2 Tim 3,14)

A Szentírástól jobbra a liliomszál a tisztaságot, míg balra a búzakalász Krisztust az életet kenyerét és a munka gyümölcsét jelképezi. 
A Szentírás alatt szőlővessző látható három fürt szőlővel, mely szintén Krisztusra utal. A búzakalász szimbólumával egyetemben a szőlőfürtök a 103. zsoltár sorait eleveníti meg "kenyeret termessz a földből, és bor vidámítsa föl az ember szívét."
A szőlő vessző alatt a líceum alapításának dátuma 2003 látható.
A kereszt tövében két mezei virág az egyszerűséget hivatott szemléltetni. 
A kereszttől jobbra az ungvári Görögkatolikus Bazilika látható, míg balra a líceumunk épülete.

A címerpajzs fölött egy szalagon a intézmény megnevezése olvasható magyarul: 
Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum

A címerpajzs alatt egy szalagon a intézmény megnevezése ukrán nyelven olvasható: 
Карачинський грекокатолицький ліцей ім. Олександра Стойки

A címerpajzsot egy kör alakú pajzstartó óvja, mely négy oldalán kerub szárnyakon nyugszik. A kör az Isteni tökéletességet, a kerubok misztériuma pedig a négy égtáj felől érkező veszedelmektől, az Isteni oltalmat és gondviselést szemlélteti.
A pajzstartót jobbról a keresztény hit-, míg balról a kiművelt emberfő és a tudomány babér ágai veszik körül.
A pajzstartó fölött a Magyar Szent Korona látható, mely az egységes Magyar- nemzetet, kultúrát és intézményünk Keresztény-Magyar identitását jelképezi.
A koronát tartó kék szalag a Magyar Nemzet felemelkedéséért küzdő nemesek kék vérét és az áldozatot, illetve az Istentől jövő dicsőséget jelképezi. 
A babérágakat összefogó bíbor szalag a kitartást a harcot és az erőt is jelképezi.

_____________________________________

A logó

Líceumunk hivatalos logója

Líceumunk logója szintén egy belső diákpályázat révén született meg. A logót Varju Zoltán készítette 2007-ben.
A logó tömören hivatott jelképezni iskolánk összetett szellemiségét és irányvonalait. A nyitott könyv a Szentírást a tudományt és a világra való nyitottságot, a facsemete a jövőt, a hármas kereszt a Görögkatolikus identitást, míg Nagy-Magyarország kontúrja az egységet, nemzeti önazonosságunkat és a reményt jelképezik a gyertya lángjával.

_____________________________________Zászló

Líceumunk hivatalos zászlója

 Intézményünk zászlajának tervei 2014-ben lettek elfogadva. A zászlót Varju Zoltán a líceumunk öregdiákja tervezte meg. A zászlót 2015-ben a líceum kápolnabúcsúján szentelte meg Ft. Demkó Ferenc a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi (Magyar) Esperesi Kerületének Esperese.
 A zászló színvilága a bizánci ikonográfiából a heraldika általános szabályaiból és a magyar történelmi múltból merített. 
 Fő oldalán bíbor alapon arany kereszt látható, melynek közepén az intézmény díszes címere helyezkedik el. A címer fölött az iskola teljes neve, a címer alatt a líceum jelmondata található:
"...tarts ki abban, amit tanultál és amiről meggyőződtél" (2 Tim 3,14)
 A bíbor szín az ókori civilizációktól a bölcsesség, jólét, erő és a bőség továbbá a kiművelt emberfő jelképe. Az arany és az arany kereszt a megdicsőült Krisztust és a világi mulandóság fölötti dicsőséget jelképezi. A farkasfogak a szigorú összetartozás jelei s egyben kapcsot is jelképez a kereszténység és a magyar kultúra között.
 A zászló hátoldalán a királykék szín a mennyországot és a Szűzanyát jelképezi. Ősidők óta az arisztokrácia színe. Hangsúlyozni szerettük volna a színválasztással is, hogy több mint egy évezredes kultúrával és jelentős történelmi múlttal rendelkező nép vagyunk. A színválasztásnál ezt a két elemet ötvözve emlékezünk meg arról, hogy Apostoli Királyunk, Szent István, Szűz Mária oltalmába helyezte a Magyar Királyságot.
 Az arany szín és a hátoldalt négy mezőre osztó kereszt az előoldal szimbólumrendszerével bír.
Középen a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye címere létható, melyet vezérlő fejedelmünk a vidék kiemelkedő alakja II. Rákóczi Ferenc jelmondata fut körbe latin és magyar nyelve.

A jelmondat latinul a következő: Iustam Causam Deus non Derelinqet!
A magyar megfelelője a következő: Az igaz ügyet nem hagyja el az Isten!

A négy mezőben a jelenlegi értelemben vett Kárpátalja, történelmi területeinek (Magyar Királyság) címerei vannak feltüntetve. A felső jobb mezőben Ugocsa vármegye, a felső bal mezőben Bereg vármegye, az alsó jobb mezőben Máramaros vármegye, míg az alsó bal mezőben Ung vármegye címerei láthatóak.

_____________________________________

A DÖK címer

A Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum Diák Önkormányzatának címere

A DÖK 2003-ban alakult. Néhány év szünet után 2015-ben szervezték újra növendékeink intézményünk támogatásával a diák érdekképviseletüket.

__________________________________________


Ceruza rajz a Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumról
 Készítette: Lődár Andrea, 2008-ban

Népszerű bejegyzések